Hasta Rehberi

Hasta Hakları Birimi

Hasta Hakları


Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 

* Hizmetten genel olarak faydalanma Hakkı :Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

* Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 

* Bilgilendirme :Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 

* Kuruluşu seçme ve değiştirme :Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetlerinden faydalanmaya, 

* Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 

* Bilgi İsteme:Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, 

* Mahremiyet :Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 

* Rıza ve İzin :Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 

* Reddetme ve durdurma :Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 

* Güvenlik :Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

* Dini vecibelerini yerine getirebilme :Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 

* Saygınlık görme :Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü,nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 

* Rahatlık :Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 

* Ziyaret : Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, 

* Refakatçi Bulundurma : Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 

* Müracaat, şikayet ve dava hakkı : Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, 

* Sürekli hizmet :Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.

23 Şubat 2024